Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Naposledy aktualizované 1. novembra 2022


Tieto Podmienky používania predstavujú právne záväznú dohodu uzatvorenú medzi vami, či už osobne alebo v mene subjektu (vy) a cyber society s.r.o. ("Spoločnosť",“my”,“nás”, alebo“náš”), týkajúce sa vášho prístupu a používaniacybersocietyclothing.com webovú stránku, ako aj akúkoľvek inú mediálnu formu, mediálny kanál, mobilnú webovú stránku alebo mobilnú aplikáciu, ktorá s nimi súvisí, je s nimi prepojená alebo inak spojená (spoločne označovaná ako lokalita).). Sme zaregistrovaní v Slovensko a máme naše sídlo naBudatínska 16,Bratislava 85106. Naše IČ DPH jeSK2121777647. Súhlasíte s tým, že vstupom na stránku ste si prečítali, porozumeli a súhlasili s tým, že budete viazaní všetkými týmito podmienkami používania. AK NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA, POTOM JE VÁM VÝSLOVNÝ ZÁKAZ POUŽÍVANIA STRÁNKY A OKAMŽITE SA MUSÍTE PRESTAŤ V POUŽÍVANÍ.

Dodatočné podmienky alebo dokumenty, ktoré môžu byť z času na čas zverejnené na stránke, sú tu výslovne zahrnuté formou odkazu. Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, vykonať zmeny alebo úpravy týchto Podmienok používaniaz času na čas. O akýchkoľvek zmenách vás upozorníme aktualizáciou dátumu poslednej aktualizácie týchto Podmienok používania a vzdávate sa akéhokoľvek práva dostávať konkrétne oznámenie o každej takejto zmene. Uistite sa, že ste si pri každom použití našej stránky skontrolovali príslušné Podmienky, aby ste pochopili, ktoré Podmienky platia. Budete podliehať zmenám v akýchkoľvek revidovaných podmienkach používania a bude sa to považovať za také, že ste o nich boli oboznámení a že ste ich prijali, ak budete túto stránku naďalej používať po dátume zverejnenia takýchto upravených podmienok používania.d.

Informácie uvedené na Stránke nie sú určené na distribúciu alebo použitie žiadnou osobou alebo subjektom v akejkoľvek jurisdikcii alebo krajine, kde by takéto distribúcia alebo použitie bolo v rozpore so zákonom alebo predpismi alebo ktoré by nás podrobovali akejkoľvek registračnej požiadavke v rámci takejto jurisdikcie alebo krajiny. . V súlade s tým tie osoby, ktoré sa rozhodnú pristupovať na stránku z iných miest, tak robia z vlastnej iniciatívy a sú výlučne zodpovedné za dodržiavanie miestnych zákonov, ak a v rozsahu, v akom sa uplatňujú miestne zákony.

Stránka je určená pre používateľov, ktorí majú minimálne 13 rokov. Všetci používatelia, ktorí sú neplnoletí v jurisdikcii, v ktorej majú bydlisko (zvyčajne mladší ako 18 rokov), musia mať na používanie stránky povolenie od svojho rodiča alebo opatrovníka a musia byť pod jeho priamym dohľadom. Ak ste neplnoletí, musíte si nechať prečítať a súhlasiť s týmito Podmienkami používania svojho rodiča alebo zákonného zástupcu predtým, ako začnete stránku používať.


2.  PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Pokiaľ nie je uvedené inak, stránka je naším vlastníctvom a všetok zdrojový kód, databázy, funkčnosť, softvér, návrhy webových stránok, zvuk, video, text, fotografie a grafika na stránke (spoločne Obsah) a ochranné známky, servisné značky, a logá v nich obsiahnuté (známky) vlastníme alebo kontrolujeme alebo máme na ne licenciu a sú chránené autorskými právami a zákonmi o ochranných známkach a rôznymi inými právami na duševné vlastníctvo a zákonmi o nekalej súťaži v USA, medzinárodnými zákonmi o autorských právach a medzinárodnými dohovormi. Obsah a značky sú poskytované na Stránke AKO SÚ len pre vašu informáciu a osobné použitie. Ak nie je výslovne uvedené v týchto podmienkach používania, žiadna časť stránky a žiadny obsah ani značky sa nesmú kopírovať, reprodukovať, agregovať, opätovne publikovať, nahrávať, uverejňovať, verejne zobrazovať, kódovať, prekladať, prenášať, distribuovať, predávať, licencovať alebo inak využívané na akékoľvek komerčné účely bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného povolenia.ssion.

Za predpokladu, že máte oprávnenie používať Stránku, je vám udelená obmedzená licencia na prístup k Stránke a jej používanie a na sťahovanie alebo tlač kópie akejkoľvek časti Obsahu, ku ktorej ste riadne získali prístup, a to výhradne pre vaše osobné nekomerčné účely. použitie. Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré vám nie sú výslovne udelené na stránke a na túto stránku, obsah a značky.


3.  VYHLÁSENIA POUŽÍVATEĽOV

Používaním stránky vyhlasujete a zaručujete, že: (1) všetky registračné informácie, ktoré odošlete, budú pravdivé, presné, aktuálne a úplné; (2) budete zachovávať presnosť takýchto informácií a podľa potreby bezodkladne aktualizovať tieto registračné informácie; (3) máte spôsobilosť na právne úkony a súhlasíte s dodržiavaním týchto Podmienok používania; (4) nemáte menej ako 13 rokov; (5) nie ste maloletý v jurisdikcii, v ktorej máte bydlisko, alebo ak ste neplnoletí, dostali ste súhlas rodičov na používanie stránky; (6) nebudete pristupovať na stránku automatizovanými alebo neľudskými prostriedkami, či už prostredníctvom robota, skriptu alebo inak; (7) nebudete používať stránku na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely; a (8) vaše používanie stránky neporuší žiadny platný zákon alebo nariadenie.

Ak poskytnete akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé, nepresné, neaktuálne alebo neúplné, máme právo pozastaviť alebo zrušiť váš účet a odmietnuť akékoľvek súčasné alebo budúce používanie stránky (alebo akejkoľvek jej časti).


4.  REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

Môže sa od vás vyžadovať registrácia na stránke. Súhlasíte s tým, že budete svoje heslo uchovávať v tajnosti a budete zodpovedný za akékoľvek použitie vášho účtu a hesla. Vyhradzujeme si právo odstrániť, získať späť alebo zmeniť používateľské meno, ktoré si vyberiete, ak podľa vlastného uváženia rozhodneme, že takéto používateľské meno je nevhodné, obscénne alebo inak nežiaduce.


5.  PRODUKTY

Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme čo najpresnejšie zobrazili farby, funkcie, špecifikácie a podrobnosti produktov dostupných na Stránke. Nezaručujeme však, že farby, funkcie, špecifikácie a podrobnosti produktov budú presné, úplné, spoľahlivé, aktuálne alebo bez iných chýb a váš elektronický displej nemusí presne odrážať skutočné farby a detaily Produkty.Všetky produkty podliehajú dostupnostia nemôžeme zaručiť, že položky budú na sklade. Vyhradzujeme si právo prerušiť výrobu akýchkoľvek produktov kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Ceny všetkých produktov sa môžu zmeniť.


6.  NÁKUPY A PLATBY

Akceptujeme nasledujúce spôsoby platby:

-víza
-Mastercard
-americký Expres
-PayPal

Súhlasíte s tým, že poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účte pre všetky nákupy uskutočnené prostredníctvom stránky. Ďalej súhlasíte s okamžitou aktualizáciou informácií o účte a platbách vrátane e-mailovej adresy, spôsobu platby a dátumu vypršania platnosti platobnej karty, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a kontaktovať vás podľa potreby. Daň z obratu bude pripočítaná k cene nákupov podľa našich požiadaviek. Ceny môžeme kedykoľvek zmeniť. Všetky platby budúveur.

Súhlasíte s tým, že za vaše nákupy zaplatíte všetky poplatky za ceny, ktoré sú v tom čase platné, a všetky príslušné poplatky za dopravu, a oprávňujete nás, aby sme pri zadaní objednávky účtovali vami zvolenému poskytovateľovi platieb akékoľvek takéto sumy.Vyhradzujeme si právo na opravu akýchkoľvek chýb alebo omylov v cenotvorbe, aj keď sme už o platbu požiadali alebo ju prijali.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku zadanú prostredníctvom Stránky. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvá zakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané prostredníctvom rovnakého zákazníckeho účtu alebo pod rovnakým zákazníckym účtom, rovnakým spôsobom platby a/alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú alebo dodaciu adresu. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nášho výhradného úsudku zadávajú predajcovia, predajcovia alebo distribútori.


7. NÁVRAT POLITIKA

Pred nákupom si prosím prečítajte naše Zásady vrátenia tovaru zverejnené na Stránke.


8.  ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Nesmiete pristupovať k Stránke ani ju používať na iný účel, ako je ten, na ktorý Stránku sprístupňujeme. Stránka sa nesmie používať v súvislosti so žiadnym komerčným úsilím okrem tých, ktoré sú nami špecificky schválené alebo schválené.

Ako používateľ Stránky súhlasíte, že nebudete:
 • Systematicky získavať údaje alebo iný obsah zo stránky na vytvorenie alebo zostavenie, priamo alebo nepriamo, zbierky, kompilácie, databázy alebo adresára bez nášho písomného povolenia.
 • Oklamať, podviesť alebo uviesť do omylu nás a ostatných používateľov, najmä pri akomkoľvek pokuse o získanie citlivých informácií o účte, ako sú napríklad heslá používateľov.
 • Obchádzať, deaktivovať alebo inak zasahovať do bezpečnostných funkcií Stránky, vrátane funkcií, ktoré zabraňujú alebo obmedzujú používanie alebo kopírovanie akéhokoľvek Obsahu alebo presadzujú obmedzenia používania Stránky a/alebo Obsahu na nej obsiahnutého.
 • Znevažovať, pošpiniť alebo inak poškodiť, podľa nášho názoru, nás a/alebo stránku.
 • Použiť akékoľvek informácie získané zo stránky na obťažovanie, zneužívanie alebo ubližovanie inej osobe.
 • Nesprávne používajte naše podporné služby alebo odosielajte falošné správy o zneužívaní alebo nesprávnom správaní.
 • Používajte Stránku spôsobom, ktorý nie je v súlade s akýmikoľvek platnými zákonmi alebo predpismi.
 • Zapojiť sa do neoprávneného rámcovania alebo odkazovania na Stránku.
 • Nahrávajte alebo prenášajte (alebo sa pokúste nahrať alebo preniesť) vírusy, trójske kone alebo iný materiál, vrátane nadmerného používania veľkých písmen a spamu (nepretržité uverejňovanie opakujúceho sa textu), ktorý narúša neprerušované používanie a pôžitok zo stránky ktoroukoľvek stranou alebo upravuje, narúša, narúša, mení alebo zasahuje do používania, vlastností, funkcií, prevádzky alebo údržby stránky.
 • Zapojte sa do akéhokoľvek automatizovaného používania systému, ako je napríklad používanie skriptov na odosielanie komentárov alebo správ alebo používanie akýchkoľvek nástrojov na dolovanie údajov, robotov alebo podobných nástrojov na zhromažďovanie a extrakciu údajov.
 • Odstráňte upozornenie o autorských právach alebo iných vlastníckych právach z akéhokoľvek obsahu.
 • Pokus o odcudzenie identity iného používateľa alebo osoby alebo použitie používateľského mena iného používateľa.
 • Nahrajte alebo preneste (alebo sa pokúsite nahrať alebo preniesť) akýkoľvek materiál, ktorý funguje ako pasívny alebo aktívny mechanizmus zhromažďovania alebo prenosu informácií, vrátane, bez obmedzenia, formátov na výmenu grafiky (gif), 11 pixelov, webových chýb, súborov cookie alebo iných podobných zariadenia (niekedy označované ako spyware alebo pasívne zberné mechanizmy alebo PCM). “pcms”).
 • Zasahovať, narúšať alebo nadmerne zaťažovať Stránku alebo siete alebo služby pripojené k Stránke.
 • Obťažovať, obťažovať, zastrašovať alebo ohrozovať ktoréhokoľvek z našich zamestnancov alebo agentov zapojených do poskytovania akejkoľvek časti Stránky vám.
 • Pokúste sa obísť akékoľvek opatrenia Stránky určené na zabránenie alebo obmedzenie prístupu na Stránku alebo akúkoľvek časť Stránky.
 • Kopírujte alebo upravujte softvér stránky, vrátane, ale nie výlučne, Flash, PHP, HTML, JavaScript alebo iného kódu.
 • S výnimkou prípadov povolených príslušnými zákonmi dešifrujte, dekompilujte, rozoberajte alebo spätne analyzujte akýkoľvek softvér, ktorý tvorí alebo akýmkoľvek spôsobom tvorí časť stránky.
 • S výnimkou toho, čo môže byť výsledkom používania štandardného vyhľadávacieho nástroja alebo internetového prehliadača, používajte, spúšťajte, vyvíjajte alebo distribuujte akýkoľvek automatizovaný systém, vrátane, bez obmedzenia, akéhokoľvek pavúka, robota, cheat utility, scraperu alebo offline čítačky, ktorá pristupuje na stránku, alebo používanie alebo spúšťanie akéhokoľvek neautorizovaného skriptu alebo iného softvéru.
 • Na nákupy na Stránke použite nákupného agenta alebo nákupného agenta.
 • Vykonávať akékoľvek neoprávnené používanie stránky, vrátane zhromažďovania používateľských mien a/alebo e-mailových adries používateľov elektronickými alebo inými prostriedkami na účely odosielania nevyžiadaných e-mailov alebo vytvárania používateľských účtov automatizovanými prostriedkami alebo pod falošnými zámienkami.
 • Používajte Stránku ako súčasť akéhokoľvek úsilia konkurovať nám alebo inak používať Stránku a/alebo Obsah na akékoľvek úsilie generujúce príjmy alebo komerčné podnikanie.
 • Použite Stránku na reklamu alebo ponúkanie predaja tovarov a služieb.
 • Predajte alebo inak preveďte svoj profil.


9.  PRÍSPEVKY GENEROVANÉ POUŽÍVATEĽMI

Stránka vás môže pozvať na četovanie, prispievanie alebo účasť na blogoch, diskusných fórach, online fórach a iných funkciách a môže vám poskytnúť príležitosť vytvárať, odosielať, uverejňovať, zobrazovať, prenášať, predvádzať, publikovať, distribuovať, alebo vysielať obsah a materiály nám alebo na Stránke, vrátane, ale nie výlučne, textu, písomností, videa, zvuku, fotografií, grafiky, komentárov, návrhov alebo osobných informácií alebo iného materiálu (spoločne „príspevky“). Príspevky si môžu pozrieť iní používatelia Stránky a Ponuky Marketplace a prostredníctvom webových stránok tretích strán. S akýmikoľvek príspevkami, ktoré prenesiete, sa môže zaobchádzať ako s nedôvernými a chránenými autorskými právami. Keď vytvoríte alebo sprístupníte akékoľvek príspevky, vyhlasujete a zaručujete, že:
 • Vytváranie, distribúcia, prenos, verejné zobrazovanie alebo predvádzanie a sprístupňovanie, sťahovanie alebo kopírovanie vašich príspevkov neporušuje a nebude porušovať vlastnícke práva, vrátane, ale nie výlučne, autorských práv, patentov, ochranných známok, obchodného tajomstva alebo morálne práva akejkoľvek tretej strany.
 • Ste tvorcom a vlastníkom alebo máte potrebné licencie, práva, súhlasy, vydania a povolenia na používanie a oprávňovanie nás, lokality a iných používateľov lokality na používanie vašich príspevkov akýmkoľvek spôsobom, ktorý lokalita a tieto Podmienky používania.
 • Máte písomný súhlas, uvoľnenie a/alebo povolenie každej jednotlivej identifikovateľnej osoby vo vašich príspevkoch použiť meno alebo podobizeň každej jednotlivej identifikovateľnej osoby, aby ste umožnili zahrnutie a použitie vašich príspevkov akýmkoľvek spôsobom, ktorý zvažuje Stránky a tieto Podmienky používania.
 • Vaše príspevky nie sú nepravdivé, nepresné ani zavádzajúce.
 • Vaše príspevky nie sú nevyžiadanou alebo neoprávnenou reklamou, propagačnými materiálmi, pyramídovými hrami, reťazovými listami, spamom, hromadnou poštou alebo inými formami žiadostí.
 • Vaše príspevky nie sú obscénne, obscénne, lascívne, špinavé, násilné, obťažujúce, urážlivé, ohováračské ani inak nežiaduce (ako sme určili).
 • Vaše príspevky nikoho nezosmiešňujú, nezosmiešňujú, neznevažujú, nezastrašujú ani nezneužívajú.
 • Vaše príspevky sa nepoužívajú na obťažovanie alebo vyhrážanie sa (v právnom zmysle týchto podmienok) inej osobe a na propagáciu násilia voči konkrétnej osobe alebo skupine ľudí.
 • Vaše príspevky neporušujú žiadny príslušný zákon, nariadenie ani pravidlo.
 • Vaše príspevky neporušujú práva na súkromie alebo publicitu žiadnej tretej strany.
 • Vaše príspevky neporušujú žiadny platný zákon týkajúci sa detskej pornografie alebo inak určené na ochranu zdravia alebo blaha neplnoletých;
 • Vaše príspevky neobsahujú žiadne urážlivé komentáre súvisiace s rasou, národnosťou, pohlavím, sexuálnymi preferenciami alebo fyzickým handicapom.
 • Vaše príspevky inak neporušujú ani neodkazujú na materiál, ktorý porušuje žiadne ustanovenie týchto Podmienok používania alebo akýkoľvek príslušný zákon alebo nariadenie.
Akékoľvek použitie Stránky alebo Ponuky Trhoviska v rozpore s vyššie uvedeným porušuje tieto Podmienky používania a môže viesť okrem iného k ukončeniu alebo pozastaveniu vašich práv na používanie Stránky a Ponuky Trhoviska.


10.  PRÍSPEVKOVÁ LICENCIA

Uverejnením vašich príspevkov na ktorúkoľvek časť stránky, automaticky udeľujete a vyhlasujete a zaručujete, že máte právo udeliť nám neobmedzené, neobmedzené, neodvolateľné, trvalé, nevýlučné, prenosné, bezplatné, plne platené celosvetové právo a licenciu na hosťovanie , používať, kopírovať, reprodukovať, zverejňovať, predávať, predávať, publikovať, vysielať, prepisovať, archivovať, uchovávať, ukladať do vyrovnávacej pamäte, verejne vystupovať, verejne zobrazovať, preformátovať, prekladať, prenášať, vyňať (úplne alebo čiastočne) a distribuovať takéto príspevky (vrátane, bez obmedzenia, vášho obrazu a hlasu) na akýkoľvek účel, komerčný, reklamný alebo iný, a na prípravu odvodených diel alebo začlenenie do iných diel, takýchto príspevkov a udeľovanie a autorizáciu sublicencií na vyššie uvedené. Použitie a distribúcia môže prebiehať v akýchkoľvek mediálnych formátoch a prostredníctvom akýchkoľvek mediálnych kanálov.

Táto licencia sa bude vzťahovať na akúkoľvek formu, médiá alebo technológiu, ktorá je teraz známa alebo neskôr vyvinutá, a zahŕňa naše používanie vášho mena, názvu spoločnosti a názvu franšízy, ak je to relevantné, a akýchkoľvek ochranných známok, servisných značiek, obchodných názvov, log, a osobné a komerčné obrázky, ktoré poskytnete. Vzdávate sa všetkých morálnych práv vo svojich príspevkoch a zaručujete, že morálne práva sa vo vašich príspevkoch inak neuplatňujú.

Netvrdíme žiadne vlastníctvo vašich príspevkov. Ponechávate si plné vlastníctvo všetkých vašich príspevkov a akýchkoľvek práv duševného vlastníctva alebo iných vlastníckych práv spojených s vašimi príspevkami. Nie sme zodpovední za žiadne vyhlásenia alebo vyjadrenia vo vašich príspevkoch, ktoré ste poskytli v akejkoľvek oblasti na Stránke. Za svoje príspevky na stránku nesiete výhradnú zodpovednosť a výslovne súhlasíte s tým, že nás zbavíte akejkoľvek zodpovednosti a že sa zdržíte akýchkoľvek právnych krokov proti nám v súvislosti s vašimi príspevkami.

Máme právo, podľa vlastného a absolútneho uváženia, (1) upravovať, redigovať alebo inak meniť akékoľvek príspevky; (2) kategorizovať akékoľvek príspevky a umiestniť ich na vhodnejšie miesta na stránke; a (3) kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu bez upozornenia vopred skontrolovať alebo odstrániť akékoľvek príspevky. Nemáme žiadnu povinnosť monitorovať vaše príspevky.


11.  POKYNY PRE RECENZIE

Môžeme vám poskytnúť oblasti na stránke, kde môžete zanechať recenzie alebo hodnotenia. Pri uverejňovaní recenzie musíte spĺňať nasledujúce kritériá: (1) mali by ste mať priamu skúsenosť s osobou/subjektom, ktorý je predmetom recenzie; (2) vaše recenzie by nemali obsahovať urážlivé vulgarizmy, hanlivé, rasistické, urážlivé alebo nenávistné výrazy; (3) vaše recenzie by nemali obsahovať diskriminačné odkazy na základe náboženstva, rasy, pohlavia, národnosti, veku, rodinného stavu, sexuálnej orientácie alebo zdravotného postihnutia; (4) vaše recenzie by nemali obsahovať odkazy na nezákonnú činnosť; (5) nemali by ste byť pridružení k konkurentom, ak uverejňujete negatívne recenzie; (6) nemali by ste robiť žiadne závery o zákonnosti správania; (7) nesmiete uverejňovať žiadne nepravdivé alebo zavádzajúce vyhlásenia; a (8) nesmiete organizovať kampaň, ktorá povzbudzuje ostatných, aby uverejňovali recenzie, či už pozitívne alebo negatívne.

Recenzie môžeme prijať, odmietnuť alebo odstrániť podľa vlastného uváženia. Nemáme absolútne žiadnu povinnosť kontrolovať recenzie alebo odstraňovať recenzie, a to ani vtedy, ak ich niekto považuje za nežiaduce alebo nepresné. Recenzie nie sú z našej strany podporované a nemusia nevyhnutne predstavovať naše názory alebo názory ktorejkoľvek z našich pridružených spoločností alebo partnerov. Nenesieme zodpovednosť za žiadne preskúmanie ani za žiadne nároky, záväzky alebo straty vyplývajúce z akéhokoľvek preskúmania. Uverejnením recenzie nám týmto udeľujete trvalé, nevýhradné, celosvetové, bezplatné, plne platené, prevoditeľné a sublicencovateľné právo a licenciu na reprodukciu, úpravu, preklad, prenos akýmkoľvek spôsobom, zobrazovanie, predvádzanie, a/alebo distribuovať všetok obsah súvisiaci s recenziou.


12.  PODANIA

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek otázky, komentáre, návrhy, nápady, spätná väzba alebo iné informácie týkajúce sa lokality alebo ponúk Marketplace (ďalej len „príspevky“), ktoré nám poskytnete, nie sú dôverné a stanú sa naším výhradným vlastníctvom. Vlastníme výhradné práva, vrátane všetkých práv duševného vlastníctva, a máme právo na neobmedzené používanie a šírenie týchto Príspevkov na akýkoľvek zákonný účel, komerčný alebo iný, bez potvrdenia alebo kompenzácie pre vás. Týmto sa vzdávate všetkých morálnych práv na akékoľvek takéto Príspevky a týmto zaručujete, že všetky takéto Príspevky sú pre vás originálne alebo že máte právo takéto Príspevky odoslať. Súhlasíte s tým, že proti nám nebude možné postihnúť žiadne údajné alebo skutočné porušenie alebo spreneveru akéhokoľvek vlastníckeho práva vo vašich príspevkoch.


13.  WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH TRETÍCH STRÁN

Stránka môže obsahovať (alebo vám môžu byť zaslané prostredníctvom lokality alebo ponuky Marketplace) odkazy na iné webové stránky („Tretia strana Webové stránky"), ako aj články, fotografie, text, grafiku, obrázky, návrhy, hudbu, zvuk, video, informácie, aplikácie, softvér a iný obsah alebo položky patriace alebo pochádzajúce od tretích strán („Obsah tretích strán") TakétoTretia strana Webové stránky aTretia strana Obsah neskúmame, nemonitorujeme ani nekontrolujeme presnosť, vhodnosť alebo úplnosť a nenesieme zodpovednosť za žiadne webové stránky tretích strán prístupné cez túto stránkuTretia strana Obsah zverejnený, dostupný prostredníctvom alebo nainštalovaný z lokality, vrátane obsahu, presnosti, urážok, názorov, spoľahlivosti, postupov ochrany osobných údajov alebo iných zásad alebo obsiahnutých vTretia strana Webové stránky aleboTretia strana Obsah. Zahrnutie, prepojenie alebo povolenie použitia alebo inštalácie akéhokoľvekTretia strana Webové stránky alebo inéTretia stranaObsah neznamená schválenie alebo schválenie z našej strany. Ak sa rozhodnete opustiť Stránku a vstúpiť naTretia strana Webové stránky alebo použiť alebo nainštalovať akékoľvekTretia strana Obsah, robíte tak na vlastné riziko a mali by ste vedieť, že tieto Podmienky používania už neplatia. Mali by ste si prečítať príslušné podmienky a zásady, vrátane postupov ochrany osobných údajov a zhromažďovania údajov akejkoľvek webovej lokality, na ktorú prejdete z lokality, alebo týkajúce sa akýchkoľvek aplikácií, ktoré používate alebo inštalujete z lokality. Všetky nákupy, ktoré uskutočníteTretia strana Webové stránky budú cez iné webové stránky a od iných spoločností a nenesieme žiadnu zodpovednosť v súvislosti s takýmito nákupmi, ktoré sú výlučne medzi vami a príslušnou treťou stranou. Súhlasíte a beriete na vedomie, že nepodporujeme produkty alebo služby ponúkané naTretia strana Webové stránky a vy nás budete chrániť pred akoukoľvek škodou spôsobenou nákupom takýchto produktov alebo služieb. Okrem toho nás budete chrániť pred akýmikoľvek stratami, ktoré utrpíte, alebo ujmou, ktorá vám spôsobí v súvislosti alebo akýmkoľvek spôsobom vyplývajúcim z akéhokoľvekTretia strana Obsah alebo akýkoľvek kontakt sTretia strana webové stránky.


14.  SPRÁVA STRÁNKY

Vyhradzujeme si právo, ale nie povinnosť: (1) monitorovať stránku z hľadiska porušenia týchto podmienok používania; (2) podniknúť príslušné právne kroky proti komukoľvek, kto podľa vlastného uváženia poruší zákon alebo tieto Podmienky používania, vrátane, bez obmedzenia, nahlásenia takéhoto používateľa orgánom činným v trestnom konaní; (3) podľa vlastného uváženia a bez obmedzenia odmietnuť, obmedziť prístup k, obmedziť dostupnosť alebo zakázať (v technologicky uskutočniteľnom rozsahu) akýkoľvek z vašich príspevkov alebo akúkoľvek ich časť; (4) podľa vlastného uváženia a bez obmedzenia, upozornenia alebo zodpovednosti, odstrániť zo stránky alebo inak zakázať všetky súbory a obsah, ktorých veľkosť je nadmerná alebo akýmkoľvek spôsobom zaťažujú naše systémy; a (5) inak spravovať stránku spôsobom určeným na ochranu našich práv a majetku a na uľahčenie správneho fungovania stránky a ponúk Marketplace.


15.  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Záleží nám na súkromí a bezpečnosti údajov. Prečítajte si prosím naše Zásady ochrany osobných údajov:  https://cybersocietyclothing.com/pages/privacy-policy . Používaním stránky alebo ponúk Marketplace súhlasíte s tým, že budete viazaní našimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou týchto Podmienok používania. Upozorňujeme, že lokalita a ponuky Marketplace sú hosťovanéNemecko. Ak pristupujete na stránku alebo do Ponuky Marketplace z akéhokoľvek iného regiónu sveta so zákonmi alebo inými požiadavkami upravujúcimi zhromažďovanie, používanie alebo zverejňovanie osobných údajov, ktoré sa líšia od platných zákonov vNemecko, potom prostredníctvom pokračujúceho používania stránky prenášate svoje údaje naNemeckoa výslovne súhlasíte s tým, aby boli vaše údaje prenesené a spracovávané vNemecko.Rešpektujeme práva duševného vlastníctva iných. Ak sa domnievate, že akýkoľvek materiál dostupný na stránke alebo jej prostredníctvom porušuje akékoľvek autorské práva, ktoré vlastníte alebo kontrolujete, okamžite nás o tom informujte pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie (oznámenie). Kópia vášho oznámenia bude odoslaná osobe, ktorá uverejnila alebo uložila materiál uvedený v oznámení. Upozorňujeme, že v súlade s platnými zákonmi môžete niesť zodpovednosť za škody, ak v oznámení uvediete závažné nepravdivé informácie. Ak si teda nie ste istí, že materiál umiestnený na stránke alebo na ňu odkazovaný porušuje vaše autorské práva, mali by ste najprv zvážiť kontaktovanie právnika.y.


17.  DOBA TRVANIA A UKONČENIE

Tieto Podmienky používania zostávajú v plnej platnosti a účinnosti počas používania stránky. BEZ OBMEDZENIA AKÝCHKOĽVEK INÝCH USTANOVENÍ TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA, VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA ZÁKLADE NÁŠHO UVÁŽENIA A BEZ UPOZORNENIA ČI ZODPOVEDNOSTI ODMIETNUŤ PRÍSTUP A POUŽÍVANIE STRÁNKY A PONUKY TRHU (VRÁTANE BLOKOVANIA URČITÝCH ADRESY IP) Z AKÉHOKOĽVEK ALEBO BEZDÔVODNÉHO DÔVODU, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, PORUŠENIA AKÉHOKOĽVEK VYHLÁSENIA, ZÁRUKY ALEBO ZMLUVU OBSAŽENÝCH V TÝCHTO PODMIENKACH POUŽÍVANIA ALEBO AKÉHOKOĽVEK PLATNÝCH ZÁKONOV ALEBO PREDPISOV. MÔŽEME UKONČIŤ VAŠE POUŽÍVANIE ALEBO ÚČASŤ NA STRÁNKE A PONUKE TRHU ALEBO VYMAZAŤVÁŠ ÚČET AAKÝKOĽVEK OBSAH ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ STE KEDYKOĽVEK Zverejnili, BEZ UPOZORNENIA, PODĽA NAŠHO VÝHRADNÉHO UVÁŽENIA.

Ak z akéhokoľvek dôvodu zrušíme alebo pozastavíme váš účet, máte zakázané registrovať sa a vytvárať nový účet pod svojím menom, falošným alebo vypožičaným menom alebo menom akejkoľvek tretej strany, a to aj v prípade, že môžete konať v mene tretej strany. večierok. Okrem zrušenia alebo pozastavenia vášho účtu si vyhradzujeme právo podniknúť príslušné právne kroky vrátane, bez obmedzenia, občianskoprávnej, trestnej a súdnej nápravy.


18.  MODIFIKÁCIE A PRERUŠENIA

Vyhradzujeme si právo zmeniť, upraviť alebo odstrániť obsah Stránky kedykoľvek alebo z akéhokoľvek dôvodu podľa vlastného uváženia bez upozornenia. Nemáme však povinnosť aktualizovať žiadne informácie na našej stránke. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek bez upozornenia upraviť alebo prerušiť všetky alebo časť Ponuky Marketplace. Nebudeme niesť zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo prerušenie používania stránky alebo ponúk Marketplace.

Nemôžeme zaručiť, že Stránka a Ponuky trhoviska budú vždy dostupné. Môžeme zaznamenať hardvérové, softvérové alebo iné problémy alebo potrebu vykonať údržbu súvisiacu so Stránkou, čo môže viesť k prerušeniam, oneskoreniam alebo chybám. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek alebo z akéhokoľvek dôvodu bez upozornenia zmeniť, revidovať, aktualizovať, pozastaviť, prerušiť alebo inak upraviť Stránku alebo Ponuky Marketplace. Súhlasíte s tým, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu, poškodenie alebo nepríjemnosti spôsobené vašou neschopnosťou pristupovať k alebo používať Stránku alebo Ponuky Marketplace počas akéhokoľvek výpadku alebo prerušenia používania Stránky alebo Ponuky Marketplace. Nič v týchto Podmienkach používania sa nebude vykladať tak, že by nás zaväzovalo udržiavať a podporovať stránky alebo ponuky Marketplace alebo poskytovať akékoľvek opravy, aktualizácie alebo vydania v súvislosti s nimi.


19.  VLÁDNY ZÁKON

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi čSlovenskoa použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru je výslovne vylúčené. Ak je váš obvyklý pobyt v EÚ a ste spotrebiteľom, máte navyše ochranu, ktorú vám poskytujú povinné ustanovenia zákona vo vašej krajine na pobyt. Cyber society s.r.o. a vy obaja súhlasíte s tým, že sa podriadite nevýhradnej jurisdikcii súdovBratislava, čo znamená, že si môžete uplatniť nárok na obranu svojich práv na ochranu spotrebiteľa v súvislosti s týmito Podmienkami používania vSlovenskoalebo v krajine EÚ, v ktorej máte bydlisko.


20.  RIEŠENIE SPOROV

Neformálne rokovania

S cieľom urýchliť vyriešenie a kontrolovať náklady akéhokoľvek sporu, kontroverzie alebo nároku súvisiaceho s týmito Podmienkami používania (každý „Spor“ a spoločne Spory) vznesené vami alebo nami (individuálne, Strana a spoločne Strany), Strany súhlasia s tým, že sa najprv pokúsia o prerokovaní akéhokoľvek sporu (okrem tých, ktoré sú výslovne uvedené nižšie) neformálne minimálneleast tridsať (30) dní pred začatím arbitráže. Takéto neformálne rokovania sa začínajú na základe písomného oznámenia jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

Záväzné rozhodcovské konanie

Akýkoľvek spor, ktorý vznikne zo vzťahov medzi zmluvnými stranami tejto zmluvy, bude rozhodovať jeden rozhodca, ktorý bude vybraný v súlade s arbitrážnym a vnútorným poriadkom Európskeho arbitrážneho súdu, ktorý je súčasťou Európskeho centra arbitráže so sídlom v Štrasburgu, a ktoré sú platné v čase podania žiadosti o rozhodcovské konanie a ktorých prijatie tohto ustanovenia predstavuje prijatie. Sídlom rozhodcovského konania budeBratislava,Slovensko. Jazykom konania jeAngličtina. Použiteľnými pravidlami hmotného práva je právo zSlovensko.

Obmedzenia

Strany sa dohodli, že akékoľvek rozhodcovské konanie sa obmedzí na spor medzi stranami jednotlivo. V plnom rozsahu povolenom zákonom, (a) žiadne rozhodcovské konanie nebude spojené so žiadnym iným konaním; (b) neexistuje žiadne právo ani oprávnenie na to, aby sa akýkoľvek Spor rozhodoval na základe skupinovej žaloby alebo aby sa použili postupy skupinovej žaloby; a (c) neexistuje žiadne právo alebo oprávnenie na to, aby bol akýkoľvek Spor podaný v údajnom zastupiteľskom postavení v mene širokej verejnosti alebo akýchkoľvek iných osôb.

Výnimky z neformálnych rokovaní a arbitráže

Zmluvné strany súhlasia s tým, že na nasledujúce spory sa nevzťahujú vyššie uvedené ustanovenia týkajúce sa neformálnych rokovaní o záväznom rozhodcovskom konaní: (a) akékoľvek spory, ktorých cieľom je presadzovať alebo chrániť alebo ktoré sa týkajú platnosti ktoréhokoľvek z práv duševného vlastníctva zmluvnej strany; (b) akýkoľvek Spor súvisiaci alebo vyplývajúci z obvinení z krádeže, pirátstva, narušenia súkromia alebo neoprávneného použitia; a (c) akýkoľvek nárok na súdny príkaz. Ak sa zistí, že toto ustanovenie je nezákonné alebo nevykonateľné, žiadna zo zmluvných strán sa nerozhodne rozhodovať o akomkoľvek spore spadajúcom do tej časti tohto ustanovenia, ktorá sa považuje za nezákonnú alebo nevymožiteľnú, a o takomto spore rozhodne súd s príslušnou jurisdikciou v rámci súdov uvedených pre jurisdikcii vyššie a Strany súhlasia, že sa podriadia osobnej jurisdikcii tohto súdu.


21.  OPRAVY

Na stránke sa môžu nachádzať informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať ponúk Marketplace, vrátane popisov, cien, dostupnosti a rôznych ďalších informácií. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať informácie na stránke bez predchádzajúceho upozornenia.


22.  zrieknutie sa zodpovednosti

STRÁNKA JE POSKYTOVANÁ TAK, AKO JE A AKO JE DOSTUPNÁ. SÚHLASÍTE, ŽE POUŽÍVANIE SLUŽIEB STRÁNKY BUDE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM ODMIETAME VŠETKY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, V SÚVISLOSTI S STRÁNKOU A VAŠÍM POUŽÍVANÍM JEJ, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVANIA A SLUŽBY POZNÁMKY NA FR. NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY ANI VYHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA PRESNOSTI ALEBO ÚPLNOSTI OBSAHU STRÁNKY ALEBO OBSAHU AKÝCHKOĽVEK WEBOVÝCH STRÁNOK PREPOJENÝCH S TÝMITO STRÁNKAMI A NEPREBERÁME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ANI ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK (1) CHYBY, AKCIOVÉ ZÁVÄZKY, ZÁVÄZNOSTI 2) OSOBNÉ ZRANENIA ALEBO ŠKODY NA MAJETKU, AKEJKOĽVEK POVAHY, VYPLÝVAJÚCE Z VÁŠHO PRÍSTUPU NA STRÁNKU A POUŽÍVANIA STRÁNKY, (3) AKÉHOKOĽVEK NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU ALEBO POUŽÍVANIA NAŠICH ZABEZPEČENÝCH SERVEROV A/ALEBO AKÝCHKOĽVEK A VŠETKÝCH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ A/ALEBO VŠETKÝCH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ ULOŽENÉ V NICH, (4) AKÉKOĽVEK PRERUŠENIE ALEBO ZASTAVENIE PRENOSU NA STRÁNKU ALEBO Z NÍ, (5) AKÉKOĽVEK CHYBY, VÍRUSY, TROJSKÉ KONE ALEBO PODOBNÉ, KTORÉ MÔŽE BYŤ PRENÁŠANÉ NA STRÁNKU ALEBO CEZ STRÁNKU AKÚKOĽVEK/TRETIA STRANA, 6) AKÉKOĽVEK CHYBY ALEBO CHYBY ALEBO CHYBY V AKÉKOĽVEK OBSAHU A MATERIÁLOCH ALEBO ZA AKÚKOĽVEK STRATU ČI POŠKODENIE AKÉHOKOĽVEK DRUHU VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ZVEREJNENÉHO, PRENÁŠANÉHO ALEBO INAK SPRÍSTUPNENÉHO PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY. NEZARUČUJEME, NESCHVÁĽUJEME, NEGARANTUJEME ANI NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNY PRODUKT ALEBO SLUŽBU INZEROVANÉ ALEBO PONÚKANÉ TRETOU STRANOU PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY, ŽIADNE HYPERLINKY, ANI AKÚKOĽVEK WEBOVÚ STRÁNKU ALEBO INÉ INFORMÁCIE ALEBO MOBILNÚ INFORMÁCIU APLIKÁCIÍ BUĎTE STRANA ALEBO BUĎTE Akýmkoľvek spôsobom ZODPOVEDNÍ ZA MONITOROVANIE AKEJKOĽVEK TRANSAKCIE MEDZI VAMI A AKÝKOĽVEK POSKYTOVATEĽMI PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB TRETÍMI STRANAMI. AKO PRI NÁKUPE PRODUKTU ALEBO SLUŽBY PROSTREDNÍCTVOM AKÉHOKOĽVEK MÉDIA ALEBO V AKOMKOĽVEK PROSTREDÍ, BY STE MALI POUŽÍVAŤ SVOJ NAJLEPŠÍ ÚSUDOK A POUŽÍVAŤ OPATRNOSŤ, KDE JE TO VHODNÉ.


23.  OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI

V ŽIADNOM PRÍPADE MY ANI NAŠI RIADITELIA, ZAMESTNANCI ALEBO ZÁSTUPCOVIA NEBUDEME ZODPOVEDNÍ VOČI VÁM ALEBO AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANE ZA AKÉKOĽVEK PRIAMY, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNE, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ALEBO TRESTNÉ ŠKODY VRÁTANE VRÁTANE ŠKODY LOSTLO ALEBO INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z VAŠEHO POUŽÍVANIA STRÁNKY, AJ KEĎ NÁM BOLI UPOZORNENIE NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKOD. BEZ OHĽADU NA ČOKOĽVEK S OPAROM UVEDENÝM V TOMTO UVEDENÍ, NAŠA ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ZA AKÚKOĽVEK PRÍČINU A BEZ OHĽADU NA FORMU AKCIE BUDE VŽDY OBMEDZENÁ NAPRÍPADNÁ SUMA, KTORÁ NÁM ZAPLATÍTE POČASŠESŤ (6) MESAČNÉ OBDOBIE PRED AKÝKOĽVEK VZNIKNUTÝM PRÍČINOM AKCIE .NIEKTORÉ ZÁKONY ŠTÁTU A MEDZINÁRODNÉ ZÁKONY USA NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIE IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK ALEBO VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE URČITÝCH ŠKOD. AK SA NA VÁS TÝKAJÚ TIETO ZÁKONY, NIEKTORÉ ALEBO VŠETKY VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ALEBO OBMEDZENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ A MÔŽETE MAŤ DODATOČNÉ PRÁVA.


24.  ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že nás budete brániť, odškodniť a chrániť nás, vrátane našich dcérskych spoločností, pridružených spoločností a všetkých našich príslušných úradníkov, zástupcov, partnerov a zamestnancov, pred akoukoľvek stratou, škodou, zodpovednosťou, nárokom alebo požiadavkou, vrátane primeraných právnikov. Poplatky a výdavky uskutočnené akoukoľvek treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúce z:(1) vaše príspevky;(2) používanie Stránky; (3) porušenie týchto Podmienok používania; (4) akékoľvek porušenie vašich vyhlásení a záruk uvedených v týchto podmienkach používania; (5) vaše porušenie práv tretej strany vrátane, ale nie výlučne, práv duševného vlastníctva; alebo (6) akýkoľvek zjavný škodlivý čin voči akémukoľvek inému používateľovi stránky, s ktorým ste sa spojili prostredníctvom stránky. Bez ohľadu na vyššie uvedené si vyhradzujeme právo na vaše náklady prevziať výhradnú obranu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, za ktorú nás musíte odškodniť, a súhlasíte s tým, že budete na vaše náklady spolupracovať pri našej obhajobe takýchto nárokov. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás informovali o každom takomto nároku, konaní alebo konaní, ktoré je predmetom tohto odškodnenia, keď sa o tom dozvieme.


25.  POUŽIVATEĽSKÉ DÁTA

Budeme uchovávať určité údaje, ktoré odošlete na stránku na účely riadenia výkonu stránky, ako aj údaje týkajúce sa vášho používania stránky. Aj keď vykonávame pravidelné rutinné zálohy údajov, nesiete výhradnú zodpovednosť za všetky údaje, ktoré prenesiete alebo ktoré súvisia s akoukoľvek aktivitou, ktorú ste vykonali pomocou stránky. Súhlasíte s tým, že voči vám nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie akýchkoľvek takýchto údajov, a týmto sa vzdávate akéhokoľvek práva na žalobu proti nám vyplývajúcej z akejkoľvek takejto straty alebo poškodenia takýchto údajov.


26.  ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA, TRANSAKCIE A PODPISY

Návšteva Stránky, posielanie e-mailov a vypĺňanie online formulárov predstavujú elektronickú komunikáciu. Súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie a súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú vám poskytneme elektronicky, prostredníctvom e-mailu a na Stránke, spĺňajú všetky zákonné požiadavky, aby takáto komunikácia bola v písomnej forme. TÝMTO SÚHLASÍTE S POUŽÍVANÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISOV, ZMLUV, OBJEDNÁVOK A ĎALŠÍCH ZÁZNAMOV A S ELEKTRONICKÝM DORUČOVANÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMOV O TRANSAKCIÁCH, KTORÉ MY ZAČNETE ALEBO UKONČENÉ NAMI ALEBO PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY. Týmto sa vzdávate akýchkoľvek práv alebo požiadaviek podľa akýchkoľvek zákonov, nariadení, pravidiel, nariadení alebo iných zákonov v akejkoľvek jurisdikcii, ktoré vyžadujú originálny podpis alebo doručenie alebo uchovávanie neelektronických záznamov, alebo platieb alebo udeľovania kreditov akýmikoľvek inými prostriedkami. ako elektronické prostriedky.


27.  ZMIEŠANÝ

Tieto Podmienky používania a akékoľvek zásady alebo prevádzkové pravidlá zverejnené nami na Stránke alebo v súvislosti so Stránkou predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami. Naše zlyhanie pri uplatňovaní alebo vymáhaní akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok používania nebude fungovať ako vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Tieto Podmienky používania fungujú v plnom rozsahu povolenom zákonom. Akékoľvek alebo všetky naše práva a povinnosti môžeme kedykoľvek postúpiť iným. Nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu, poškodenie, oneskorenie alebo nekonanie spôsobené akoukoľvek príčinou mimo našej primeranej kontroly. Ak sa zistí, že niektoré ustanovenie alebo časť ustanovenia týchto Podmienok používania je nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, bude sa toto ustanovenie alebo časť ustanovenia považovať za oddeliteľné od týchto Podmienok používania a nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek zostávajúcich ustanovenia. V dôsledku týchto Podmienok používania alebo používania stránky nie je medzi vami a nami vytvorený žiadny spoločný podnik, partnerstvo, zamestnanie alebo agentúrny vzťah. Súhlasíte s tým, že tieto Podmienky používania nebudú vykladané proti nám na základe ich vypracovania. Týmto sa vzdávate akejkoľvek a akejkoľvek obrany, ktorú môžete mať na základe elektronickej formy týchto Podmienok používania a nedostatku podpisu zmluvnými stranami na vykonanie týchto Podmienok používania.


28.  KONTAKTUJ NÁS

Ak chcete vyriešiť sťažnosť týkajúcu sa stránky alebo získať ďalšie informácie týkajúce sa používania stránky, kontaktujte nás na adrese:

cyber society s.r.o.
Budatínska 16
Bratislava 85106
Slovensko
info@cybersociety.xyz